Stadgar

Stadgar
Förskolan Magelungarna, Ekonomisk förening

§ 1. NAMN
Föreningens namn är Förskolan Magelungarna, Ekonomisk förening.

§ 2. SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn.
Föreningen skall bedriva förskoleverksamhet i enlighet med läroplanen för
förskolan samt godtagna riktlinjer av Stockholms socialnämnd. Verksamheten
skall anknyta till Reggio Emilia-Pedagogiken.

För den dagliga verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolans
föreståndare skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges i uppdrag att ansvara för och leda denna verksamhet.

Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav skolverket, kommunala organ och andra
myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.
Förskolan serverar frukost.

§4 INTAGNING
Barn erbjuds plats på förskolan baserat på Stockholm stads kö- och
intagningsregler, önskade startdatum och plats i kön.
Tilldelad plats får nyttjas endast om den sökande är eller antas till medlem i
föreningen. Har denna inte ansökt om medlemskap eller vägras han/hon
medlemskap faller beslutet om intagning.
Uppsägning av plats i föreningens förskola skall ske en månader i förväg. Med
uppsägning av tilldelad plats jämställs medlems uppsägning till utträde ur
föreningen och styrelsens eller stormötets beslut om uteslutning enligt §8.

Berättigad till medlemskap är i första hand personer bofasta i Stockholms
kommun. I händelse av flytt skall styrelsen informeras minst en månad före flytt,
så att en ekonomisk helhetsbedömning kan göras huruvida fortsatt medlemskap
kan beredas i föreningen. Om föreningen bedömer att flytt betyder ett för stort
avbräck i dess ekonomi, äger föreningen rätt att utesluta familj med två
månaders uppsägning.

§5 MEDLEMS ANTAGANDE
Till medlem antas föräldrar till barn som, enligt styrelsen eller föreningens
årsmötes beslut om intagning, tilldelats plats i föreningens förskola om sökande
kan väntas följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligande av
föreningens ändamål.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§6 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Medlem är skyldig att i den omfattning föreningsårsmötet beslutat

 • ● Delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande
  utemiljö,
  ● Stå till förfogande för jourinsats vid den anställda personalens frånvaro på
  grund av sjukdom, semester och liknande,
  ● Delta vid planering av verksamheten och vid inköp av utrustning och
  andra förnödenheter; samt
  ● Medverka vid gemensamma aktivitetsdagar och studier.
  Medlemskap medför skyldighet att följa gällande regler om sekretess och
  tystnadsplikt.

Medlem är skyldig att i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
Föreningens regelsamling och ansvarspostbeskrivning anger mer i detalj
medlemmarnas åliggande.

§7 INSATS

Förskoleavgift
För nyttjande av föreningens tjänster skall medlemmarna erlägga förskoleavgift.

§8 UPPSÄGNING OCH UTESLUTNING
Uppsägning av medlemskapet
Uppsägning till utträde ur föreningen skall göras skriftligen till styrelsen senast en
månad innan uppsägningen träder i kraft.
Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen
eller motarbetar dess intressen och eller ändamål får uteslutas av styrelsen.
Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till stormöte
genom att göra anmälan därom till styrelsen inom två veckor från det att
meddelande om uteslutningen avsänts till medlemmen.
Förlust till rösträtt mm.

Medlem som sagt upp sig till utträde ur föreningen förlorar sin rätt att delta i
överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter när denna inte längre
har barn med plats i föreningens barnomsorg. Detta sker i regel när
uppsägningstiden för tilldelad plats är till ända. Medlem som uteslutits förlorar
omedelbart sin rätt i angivna hänseende.

§9 STYRELSEN
Styrelsen måste följa stormötets direktiv.
Föreningens styrelse består av fem ordinarie ledamöter. Dessutom ska styrelsen
bestå av en suppleant. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet och samtliga på
ett år. Ersättare för utgående styrelseledamöter kan väljas på stormöte och är
vald till nästkommande årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig när fyra ordinarie
styrelseledamöter deltar. Suppleant går in för ordinarie då denna är förhindrad.
Styrelsens beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra. Övriga föreningsmedlemmar
får delta (utan röst) vid styrelsemöten.

§10 STORMÖTEN
Till stormöte kallas föreningens medlemmar och personal. Kallelse, dagordning
och eventuellt beslutsunderlag skall finnas anslagen på förskolan senast en
vecka i förväg. Protokoll skall föras på mötet och finnas justerat och utdelat
senast tio dagar efter mötet. Vid omröstning har varje familj en röst. Dessutom
äger personalen rätt att lämna en enskild rådgivande röst i samtliga frågor.
Beslut fattas där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel
röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordförande biträder – dock sker vid val avgörande genom lottning.
Stormöte hålls minst två gånger om året (inklusive årsmöte).
Extra möte kan hållas om styrelsen, en revisor eller minst en tiondel av samtliga
röstberättigade medlemmar begär det.
Stormötet är beslutsmässigt om minst två tredjedelar av medlemmarna är
närvarande. Representation kan ske med skriftlig fullmakt.

§11 ÅRSMÖTE
Årsmötet avhålls innan maj månads utgång.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • ● Val av ordföranden vid mötet,
  ● Justering av röstlängd,
  ● Val av två justeringsmän,
  ● Fråga om mötets behöriga utlysande,
  ● Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret,
  ● Revisorernas berättelse för samma tid,
  ● Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur
  vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska
  disponeras,
  ● Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
  ● Eventuella arvoden till styrelseledamöter och revisorer,
  ● Val av styrelse,
  ● Val av revisor,
  ● Eventuell revision av ansvarsposter,
  ● Tillsättande av ansvarsposter,
  ● Budget,
  ● Övriga frågor.

Ärenden som medlem önskar hänskjuta till årsmötet skall skriftligen anmälas till
styrelsen senast en månad före mötet. För mötets prövning av uteslutning gäller
dock bestämmelser i §8, andra stycket.

§12 KALLELSE
Kallelse till årsmöte sker skriftligen per post eller i postfacken samt genom anslag
på föreningens anslagstavla.
Kallelse skall vara utsänd eller utdelad och anslagen tidigast fyra veckor före och
senast två veckor före angivet möte.
Andra meddelanden till medlemmarna kan ske skriftligen per post, i postfacken
eller via föreningens anslagstavla.

§13 REVISORER
På årsmötet skall årligen väljas en revisor.

§14 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

§15 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§16 ÅRSREDOVISNING
Revisorn skall senast två veckor före årsmötet överlämna sin revisionsberättelse
till styrelsen.

§17 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall föreningens bibehållna tillgångar gå till annan
verksamhet som gagnar barn.
Upplösning av föreningen beslutas med endera enhälligt beslut av samtliga
röstberättigade medlemmar och personal på ett stor- eller årsmöte, eller med
enkel respektive två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra
följande stor- och årsmöten.

§18 STADGEÄNDRING
Förändringar av stadgarna beslutas endera

1. med enhälligt beslut av samtliga röstberättigade medlemmar på ett stor-
eller årsmöte,

eller
2. med enkel majoritet av de röstande på det första stormötet av två på
varandra följande stor- eller årsmöten, respektive två tredjedels majoritet
av de röstande på det andra stor- eller årsmötet, eller den högre majoritet
som lagen om ekonomiska föreningar ibland kräver.

§19 FÖRSKOLANS ÖPPETTIDER
Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas
för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett
behov av det. Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska
då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning.

Ramtid
Ramtiden är mellan kl. 06:30 och 18:30 alla helgfria vardagar förutom:
Julafton
Midsommarafton
Nyårsafton

Förskolan och föräldrarna kan komma överens om kortare öppettider under
förutsättning att alla föräldrars behov beaktas.
Vi erbjuder alternativ omsorg under vissa veckor på sommaren vid eventuell
stängning.

Kommentarer inaktiverade.