Vår verksamhet

På förskolan Magelungarna bedrivs förskoleverksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan samt godtagna riktlinjer av Stockholms socialnämnd. Verksamheten skall anknyta till Reggio Emilia-Pedagogiken.

Förskolan ska uppfylla de krav skolverket, kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.

Värdegrund

Verksamheten ska vara ”rolig, trygg och lärorik” (Lpfö-98).

Vi på Magelungarna har formulerat vår värdegrund som följer:

Positiv framtidstro:
Genom ett demokratiskt förhållningssätt som präglas av gemenskap, allas delaktighet och jämställdhet, vill vi rusta barnen med hopp om en positiv framtid.

Respekt:
Genom lyssnande och bekräftande vuxna, vill vi skapa ett klimat där både barn och vuxna visar varandra respekt.

Respekt bygger på:
R= relationer
E= empati
S= samspel
P= positiv framtidstro
E= engagemang
K= kunskap
T= trygghet

Tilltro till sin egen förmåga:
Genom meningsskapande verksamhet där alla får möjlighet att uttrycka sig i fantasi och lärorik lek, där mångfald, glädje och trygghet präglar vardagen, tror vi att allas självkänsla och självtillit växer.

Vår verksamhet är inspirerade av förskolorna i Reggio Emilia. Det innebär för oss att vi tar utgångspunkt i den barngrupp vi för tillfället har, deras intressen, erfarenheter och kompetenser. Vi ser att alla barn är kompetenta i en tillåtande pedagogisk miljö och att de drivs av nyfikenhet att utforska världen.

Vi arbetar i teman som blir olika projekt där barnen får utforska och utveckla många sätt att uttrycka sig på. Vi uppmuntrar dem att använda sin kropp och alla sina sinnen. Den skapande verksamheten och barnens lek, både ute och inne, är centrala för utforskandet. Pedagogerna arbetar tillsammans med barnen för att formulera frågeställningar där det kan finnas många olika lösningar. I detta förstärker vi värdet av olikhet och att vara unik, samtidigt som vi ökar förståelsen för att vi lär oss i meningsfulla sammanhang.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att bli medvetna om hur vi lär oss och som verktyg för att få uppslag om hur vi kan gå vidare med intressanta frågeställningar. Genom att aktivt använda dokumentationen får barnen stort inflytande över innehållet i verksamheten.
Vi vill att det ska synas när man kommer in på förskolan vad barnen är upptagna av för tillfället.
Vi vill att förskolan tillsammans med föräldrarna ska fostra barnen i demokrati, att föra dialog och att förhandla.

För mer information se: Reggio Emilia-institutet

Kommentarer inaktiverade.